Dawid Belach

                                                    

Dlaczego tańczę? /  Why do I dance?

Tango stało się częścią mojego życia / 
Tango has become a part of my life.

ENG
Everything merged within the music, where every sound expresses as if it uses us to play on the strings of our experiences, our desires. Music that sometimes leads to tears, pulsating heart stimulates the body to convey even the smallest movement, breath, and sometimes just being. All gathered in one music, in one dance. Is it a dream or reality? Have we discovered Nirvana, Eden, where we can feel ourselves entirely, integral, natural, feeling without filters? Tango... That's exactly it...
PL
Wszystko scalone w muzyce, której każdy dźwięk to wyraża, jakby używa nas, aby grać na tych strunach naszych przeżyć, naszych pragnień. Muzyka doprowadzająca czasem do łez, tętniące serce pobudza ciało, aby wyrazić to choćby najmniejszym ruchem, oddechem, a czasem po prostu byciem. Wszystko zebrane w jednej muzyce, w jednym tańcu. Czy to sen, czy jawa? Czy odkryliśmy Nirwanę, Eden, gdzie możemy poczuć się całym sobą, integralnym, naturalnym, czującym bez filtrów? Tango... To właśnie ono...